רובע 4 - שחמון - אילת

תוכנית 2/ מק/ 358

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע 4 - שחמון - אילת
מספר: 2/ מק/ 358
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכסית מירבית מ- 150 מ"ר במצב הקיים, ל- 180 מ"ר
במצב המוצע (ללא שינוי בסה"כ שטחי הבניה
הכוללים כמוגדר בתכנית 2/ במ/ 151).
התכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א (א) 9 בתיקון 43 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתשחמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40082חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2004תאריך פרסום: 22/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5274. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים01/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר05/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2002תאריך פרסום: 09/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5093. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/2002