רובע A

תוכנית גז/ במ/ 195/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: רובע A
מספר: גז/ במ/ 195/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית מתאר גז / במ / 195 ושינוי יעודי קרקע
שבה ליעודי הקרקע למטרות הבאות:
11.1.1 אזור מגורים א.
11.1.2 אזור מגורים ב.
11.1.3 אזור מגורים ג.
11.1.4 אזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.
11.1.5 אזור לבניני צבור
11.1.6 אזור למסחר
11.1.7 אזור לשרותים עירוניים
11.1.8 מתקן הנדסי
11.1.9 אזור למרכז ספורט
11.1.10 אזור ליער
11.1.11 שטח צבורי פתוח
11.1.12 דרכים
11.1.13 דרכים משולבות.
11.2 קביעת הוראות בניה
11.3 איחוד חלקות קיימות וחלוקה חדשה כמפורט
בתשריט ובהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק
התכנון והבניה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אלעד רובע A

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4060חלק1, 5, 7-8
5658חלק4
5659חלק6
5664חלק1, 3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1085. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/12/1998
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1997
פרסום להפקדה בעיתונים21/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1997.
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1997תאריך פרסום: 20/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4493. עמוד: 2273. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/1996
החלטה בדיון בהפקדה26/02/1996
קבלת תכנית29/03/1995