רועב 2 שכוונת שחמון - עדכון שטחי מגרשים (מס' קודם 2/ מק/ 444)

תוכנית 2/ 03/ 222/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רועב 2 שכוונת שחמון - עדכון שטחי מגרשים (מס' קודם 2/ מק/ 444)
מספר: 2/ 03/ 222/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון שטחי מגרשים בהוראות התכנית (בהתאם לטבלת שטחי המגרשים המופיעה בתשריט - ללא שינוי).

עיקרי ההוראות:
עדכון שטחי מגרשים (בהתאם למידידה אנליטית שנערכה לצרכי רישום על מנת לבטל סתירות בין הוראות התכנית לבין שטחי המגרשים בפועל. אין שינוי בזכויות הבניה, מס' יח''ד, שטחי ציבור ויתר הוראות ומגבלות הבניה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40134חלק
40135חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 222רובע 2 - שכונת שחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2010תאריך פרסום: 10/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6264. עמוד: 5419. שנה עברית: התשע .
קבלת תכנית10/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012