רחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים

תוכנית עח/ 140/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים
מספר: עח/ 140/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב כפר הרא"ה ב- 42 מגרשי מגורים חד משפחתיים ע"י:
א.שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי ודרך קיימת לאזור מגורים, אזור
למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, נוף כפרי פתוח ודרכים מוצעות.
ב. איחוד חלקות וחלוקתן למגרשים בהסכמת בעלי הקרקע ובהתאם
להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק.
ג. קביעת הוראת והגבלות בניה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר הרא"ה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר הרא'ה
חלקות ארעיות: 1,5,6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8364חלק27
8367חלק13-15, 18-1911-12, 17, 45-46, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/2002תאריך פרסום: 28/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5122. עמוד: 302. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2525. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/05/2002
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2001
קבלת תכנית30/12/1997