רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל את הצפיפות באזור מגורים מגורים א' הקיים
ע"י הקצאת חלקות חדשות, חלוקת השטח לחלקות
המהוות מגרשים לבנית מגורים, שטח לדרכים, שטח ציבורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק8-10, 14-23, 53-124, 128-137, 141-144
39572חלק12-60, 63-71, 73-87, 89-98, 101-106, 108, 110-112, 114-120
39574חלק2, 18, 34-35, 39-41, 45-49, 75-76, 78-81, 90, 93, 102-103
39575חלק1-13, 26, 55, 69-70, 96, 108
39576חלק53, 78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1986תאריך פרסום: 19/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3293. עמוד: 1229. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/1985
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 02/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 295. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/1984תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1984. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1984. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1984. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה08/08/1983
קבלת תכנית27/05/1983