רחוב אביטל 24, 26 - נווה מנחם - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב אביטל 24, 26 - נווה מנחם - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה המרביים למטרה עיקרית 197 מ''ר במקום 130 מ''ר עבור
תוספת בקומת קרקע ובקומה א'.
2. שינוי מיקום המחסן וקביעת קוי בניין עבורו.
3. הקמת מצללות בחזית קדמית ואחורית.
4. קביעת הנחיות ביצוע לתוספות בנייה.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
6. עבור מגרש מס' A 38 - זכויות בניה נשארות ללא שינויים בהתאם לתכנית
תקפה. מבנים חורגים מזכויות בניה מותרים, מסומנים להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאביטל

תיאור המיקום:
שכונת נווה מנחם, רח' אביטל 24 (מגרש מס' 38B), רח' אביטל 26 (מגרש מס' 38A)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38172חלק39-40
38173חלק57, 61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3656. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3821. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800225/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007