רחוב אברהם השופט - רמות ד' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 215/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב אברהם השופט - רמות ד' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 215/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי הבניה מירביים (עיקרי +שירות) במגרש מס' 37 אזור מגורים א'.
ב. הנחיות בניה לעיצוב אדריכלי.
ג. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: שכונת רמות ד', רח' אברהם השופט 94.

גושים וחלקות: גוש 38350 (לא מוסדר), חלקה 12 ארעית

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 185רמות ד' - באר שבעשינוי
תוכנית5/ מק/ 2273בנה ביתך - רמות ד' - מגרש 37 - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4881. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4012. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית03/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55030/08/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500623/05/2005