רחוב אורות ישראל 61 נווה זאב פלח 6

תוכנית 5/ 03/ 218/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב אורות ישראל 61 נווה זאב פלח 6
מספר: 5/ 03/ 218/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות ומגבלות בנייה במגרש/תא שטח למגורים מס' 3051 ברח' אורות ישראל 61, באר-שבע

עיקרי ההוראות:
1. תוספת בניה בקומת קרקע בקומה א' תוך הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית מ- 175.0 מ"ר
ל- 230.0 מ"ר.
2. הגדלת זכויות בניה מתחת לכניסה הקובעת מ- 75.0 מ"ר ל120.0- מ"ר.
3. שינוי קווי בניין.
4. הגדלת תכסית מרבית מ- 41% ל- 47%.
5. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכליים.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענווה זאב

תיאור המיקום:
מגרש ברח' אורות ישראל 61, שכ' נווה זאב-פלח 6, באר שבע.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38193חלק34151
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 206שכונת חצרים - פלח 6 - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1011. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים06/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/10/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
לא הוגשו התנגדויות06/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4802. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/03/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/03/2010
קבלת תכנית15/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124326/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000831/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה