רחוב אורלנד יעקב - שכונת נאות לון - באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחוב אורלנד יעקב - שכונת נאות לון - באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 1053 המיועד לאזור מגורים א'
( בנה ביתך) למטרות עיקריות מ- 45% ל- 65% משטח המגרש.
ב. שינוי בקווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאורלנד יעקב

תיאור המיקום:
שכ' נאות לון, רח' אורלנד יעקב 4

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38357חלק1031
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לוןשינוי
תוכנית5/ מק/ 2012שינוי בהנחיות עיצוב גגותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 759. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3053. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית02/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61430/04/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600413/03/2006