רחוב אייזנשטדט 18 - רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 202/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב אייזנשטדט 18 - רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 202/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השינויים במגרש מס' 5031 כם כמפורט להלן:
1. סגירת קומת עמודים קיימת עבור מטרות עיקריות.
2. הקטנה נקודתית של קו בניין צדדי לפי הקיים בשטח.
3. קביעת הנחיות ומגבלות בניה עבור 2 מקומות חניה.
4. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית בהיקף שטח של 91 מ"ר.
5. ביטול המרתף ועליית גג.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאייזנשטדט

תיאור המיקום:
שכונת רמות, רח' שמואל אייזנשטדט מס' 18

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38246חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 202תכנית מפורטת שכונה "האנדרטה" רמות באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 895. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים06/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3820. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700326/03/2007