רחוב ארבעת הגבורות 2 נחל בקע - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 211/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ארבעת הגבורות 2 נחל בקע - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 211/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה מירביים במגרש מס' 405B המיועד לאזור מגורים א' (חד משפחתי עם קיר משותף) מ- 151 מ"ר ל- 193 מ"ר. מתוכם:
למטרות עיקריות: מ- 130 מ"ר ל- 170 מ"ר.
למטרות שרות: מ- 21 מ"ר ל- 23 מ"ר.
2. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
3. קביעת קו בנין למצללה בגבול קדמי של מגרש 405B.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעארבע הגיבורות

תיאור המיקום:
שכונת נחל בקע, רח' ארבע הגיבורות 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38317חלק24-2543
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 63/ 4שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - נחל בקע.שינוי
תוכנית5/ 03/ 211/ 13שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1078. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/11/2007
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3041. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701022/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80624/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700122/01/2007