רחוב בר-אילן - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 61/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב בר-אילן - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 61/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אזור מגורים א' למגרשים דו משפחתיים
ע"י השינויים הבאים:
מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א'.
מבנייני ציבור לאזור מגורים א'.
מאזור מגורים א' לדרך.
מדרך לש.צ.פ.
מדרך לאזור מגורים א'.
מש.צ.פ. לדרך.
מש.ש.פ. לאזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 61חלןקה מחדש אזור מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1999.
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1302. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/1988
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3151. עמוד: 960. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1988.
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1987
קבלת תכנית03/11/1987