רחוב גוייטין דוד 12 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 207/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב גוייטין דוד 12 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 207/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי הבניה מירביים במגרש B 194 המיועד לאזור מגורים א' מ- 160
מ''ר ל- 179 מ''ר. מתוכם: למטרות עיקריות מ- 137 מ''ר ל- 156 מ''ר.
למטרות שרות - 23 מ''ר (ללא שינוי).
2. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעגויטיין דוד

תיאור המיקום:
שכונה ו' החדשה,

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38132חלק127-12822, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 73שכונה ו' -שלב ב'שינוי
תוכנית5/ במ/ 73/ 3שכונה ו'-שינוי הנחיות בניהשינוי
תוכנית5/ 03/ 207/ 8שינוי בזכויות בניה - שכונה ו'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 306. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים05/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3971. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/06/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2006
קבלת תכנית03/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600622/05/2006