רחוב גיורא יוספטל 64 שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב גיורא יוספטל 64 שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת זכויות בניה, הגדלת היקפי הבניה בתא השטח למסחר, ושינוי קווי בנין.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת זכויות בניה ותוספת קומה.
- קביעת קווי בנין לקו בניין 0.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרותיוספטל

תיאור המיקום:
חלקה 64 בגוש 1897, הגובלת ברח' יוספטל בצד מזרח ובין רח' הברוש מצפון ורח' צה"ל מדרום.

קואורדינטות 603.825, 161.475

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1897חלק64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רכפיפות
תוכנית21/ 03/ 102/ 3אזור מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5795. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים07/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3718. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2007
קבלת תכנית02/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102830/04/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800505/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה