רחוב גשרון 6 - שכונת הדקל אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב גשרון 6 - שכונת הדקל אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה לאזור מגורים ב' קיים על ידי:
א. קביעת מספר הקומות המרבי על ידי תוספת קומה.
ב. קביעת קווי בניין מירביים לבינוי המוצע לרבות קווי
בניין "אפס"
ג. קביעת מספר יחידות מרבי בשטח המגרש.
ד. קביעת תכסית מרבית והוראות לבינוי.
ה. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
ו. קביעת זכויות בניה וחלוקתן בין 8 יחידות הדיור הקיימות
במגרש.
ז. קביעת מגבלות גובה והנחיות לבניה.
ח. הצמדת חצרות וסימון מקום המצללות ליחידות הדיור
בקומת קרקע עפ"י המסומן בתכנית הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתגשרון

תיאור המיקום:
שכונת הדקל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק11152
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2935. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/04/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1201. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/08/2004
קבלת תכנית25/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500307/03/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים46529/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401123/08/2004