רחוב דבורנית 2 - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1026

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב דבורנית 2 - עומר
מספר: 14/ מק/ 1026
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית
ללא שינוי בסה''כ השטח המותר לבניה
לפי סעיף 62 א (א) (6) תיקון 45 לחוק התכנון והבניה כדלקמן:
- העברת שטחי שרות כ- 32 מ''ר ממעל הקרקע אל ממתחת לקרקע,
כך ששטח המרתף יהיה 132 מ''ר במקום 100 מ''ר.
2. שינוי בגובה מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.40 מ'
לפי סעיף 62 א' (א) (5) תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.
3. שינוי בקוי בקו בניין צדדים לצורך בריעה ל- 1.20 מ'
לפי סעיף 62 א (א) (49 תיקון 43 לחוק והבניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרדבורנית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38579חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ מק/ 1013בריכת שחייה - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200700818/02/2007