רחוב דוד אלעזר 1 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 104/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב דוד אלעזר 1 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 104/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תא שטח מספר 66/1 למגורים א' על ידי שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
? שינוי יעוד של קרקע, משצ"פ לאזור מגורים א'.
? קביעת קווי בנין.
? שינוי זכויות בנייה.
? קביעת הוראות בניה.
? קביעת שימושים מותרים.
? קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתית ושירותים.
? איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים בכל תחום התוכנית.
? קביעת שלבים והתניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
קואורדינטות 162.025-אורך, 603.575-רוחב

שכונת נאות אשכול, רח' דוד אלעזר 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2481חלק661
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 104/ 18/ אקביעת הנלחיות ומגלבות בניה - נווה אשכול - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2012
לא הוגשו התנגדויות05/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6400. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2012. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
קבלת תכנית17/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142520/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900107/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה