רחוב האלה 5.

תוכנית ממ/ מק/ 9147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחוב האלה 5.
מספר: ממ/ מק/ 9147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התרת בריכת שחיה פרטית.

עיקרי ההוראות:
1. גודל מגרש מינימאלי 700 מ"ר ליח"ד אחת.
2. קוי בנין: כמו קווי בנין לבית מגורים בתוספת % 10 למעט קו בנין אחורי 1.4 מ'.
3. מידות הבריכה: א. שטח הבריכה לא יעלה על 61 מ"ר.
ב. נפחה לא יעלה על 100 מ"ק.
ג. עומקה לא יעלה על 2.2 מ'.
4. לא יורשה כל שימוש מסחרי בבריכת השחיה.
5. גידור מסביב לבריכה:
א. הבריכה תגודר בגובה 1.25 מ'. בגדר יהיה שער הניתן לנעילה, הנפתח כלפי חוץ.
ב. המגרש יגודר בגבולותיו במקביל לבריכה, ובגבולות אלו במקביל לבריכה תינטע גדר חיה סמיכה בגובה 1.8 מ' שאורכה לפחות ב 5.0 מ' יותר מקצוות הבריכה או לחילופין להציג אישור של המועצה על גדר רשת לכיוון שטח ציבורי פתוח.
6. מבנה עזר לבריכה: שטחו לטא יעלה על 5.0 מ"ר. המסנה יכלול את כל המתקנים הדרושים להפעלת הבריכה בלבד...

שאר ההוראות בתיק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיראלה

תיאור המיקום:
גוש 8930 מס' גוש ישן: 8906.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8930חלק114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1234. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201109330/12/2011