רחוב הגופר שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 84/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הגופר שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 84/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין קדמי, תוספת זכויות בניה וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרותבן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק25, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 84רח' הגופר מגרש 7שינוי
תוכנית21/ 03/ 102/ 25/ אשוק רוכלים - אזור תעשיה - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2200. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון באישור תכנית17/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2002תאריך פרסום: 10/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5137. עמוד: 749. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה26/08/2002
קבלת תכנית05/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300217/02/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים26031/12/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201226/08/2002