רחוב המלאכה - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 106/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב המלאכה - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 106/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ביעודי הקרקע מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור מגורים מיוחד,
מסחר, מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח כמפורט להלן:
1. שינוי יעוד אזור מלאכה ותעשיה זעירה ודרך לאזור מגורים מיוחד.
2. שינוי יעוד אזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור מסחרי.
3. שינוי יעוד אזור מלאכה ותעשיה זעירה לשטח לבנייני ציבור.
4. שינוי יעוד אזור מלאכה ותעשיה זעיר לשטח ציבורי פתוח.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת כמות יח''ד מקסימלית ל- 568 יח''ד ושטחי הבניה המרביים
כמפורט להלן:
1. שטח הבניה המרביים לאזור מסחרי 900 מ''ר מתוכם 500 מ''ר שטח עיקרי.
2. שטח הבניה המרביים שטח למבני ציבור 1800 מ''ר מתוכם 1300 מ''ר
שטח עיקרי.
ד. קביעת קוי הבנין, מספר הקומות וגובה מרבי, המרביים לבינוי המוצע.
ה. קביעת הוראות לפיתוח שטח ציבורי פתוח, טיילת ומעבר תשתיות.
ו. קביעת הוראות למעבר תשתיות עירוניות.
ז. קביעת שטחי החניה לאזורים השונים.
ח. קביעת הוראות לתנאי למתן היתרי בניה ולתשתיות.
ט. קביעת הוראות ומגבלות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעהמלאכה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38008חלק2, 7, 10, 12-13, 24, 27-31, 33-35, 37-38, 40, 8243, 83, 87, 90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 106/ 22הסדרת אזור תעשיה ומלאכה - אזור רחוב המלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2009
קבלת תכנית31/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200801001/12/2008