רחוב המצפה - דירות גג

תוכנית שה/ 69/ 111/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחוב המצפה - דירות גג
מספר: שה/ 69/ 111/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחים עיקריים לדירות הגג במגרשים 507-501

עיקרי ההוראות:
1. תוספת שטח עיקרי של 630 מ"ר ( כ-21-מ"ר לכל דירה) לטובת דירות הגג
במגרשים 507-501
2. קביעת הוראות והנחיות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6849חלק18-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 111תכנית מספר מק/שה/111/69שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/04/2012
קבלת תכנית13/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201011/06/2012