רחוב הנשיא - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הנשיא - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתקנון שיכון ציבורי 4/12/1 ,
תכנית המתייחסת לקוי בנין וגובה המבנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/1982תאריך פרסום: 22/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2837. עמוד: 2517. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים28/06/1982
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1981
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1980תאריך פרסום: 15/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2627. עמוד: 1635. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1980. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1980. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית01/01/1980