רחוב הציפורן 62 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 117/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הציפורן 62 - עומר
מספר: 14/ 03/ 117/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה המרביים (עיקרי+שירות) במגרשים מס' 149.
2. קביעת קווי בנין שונים לרבות קו בנין 0.0 מ'.
3. קביעת גובה המרבי לבנין עד 8.50 מ'.
4. צירוף נספח הבינוי המחייב לענין מיקום וגודל המרבי של התוספות.
5. קביעת הנחיות גמישות בעיצוב אדריכלי.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רח' ציפורן 62, עומר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38577חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ מק/ 1013בריכת שחייה - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2842. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 244. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2004
קבלת תכנית29/09/2003