רחוב הרצל 686 אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הרצל 686 אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מגרשים המיועדים למסחר (תא שטח מס' ב/13) ומגורים ג' (תאי שטח מס' ג/13) ברח' הרצל באופקים על ידי איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה.

עיקרי ההוראות:
? איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים.
? שינוי יעוד תא שטח ב/13 ממבנה ציבור עם יחידת מגורים עם חזית מסחרית - למסחר.
? שינוי יעוד חלק מתא שטח א/13 ממגורים א' למגורים ג'.
? קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה למסחר ואזור מגורים ג'.
? קביעת קווי בנין.
? קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
? קביעת תנאים להקמת חניה תת-קרקעית וזכות מעבר לרכב דרך שביל.
? מתן זיקת הנאה למעבר לרכב בתא שטח 200 ו- ג'/13.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 163970
קואורדינאטה Y 580470

שטח התכנית נמצא ברח' הרצל 686 באופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק1383, 99-100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור משולב מגורים א', בנייני ציבור וחזית מסחריתשינוי
תוכנית23/ מק/ 2049מרכזון מסחרי - אופקיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6789. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 49. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2006
קבלת תכנית08/06/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה