רחוב השיטה 111 עומר

תוכנית 14/ מק/ 1023

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב השיטה 111 עומר
מספר: 14/ מק/ 1023
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להסדיר הקמת סככה מקורה קיימת ע''י שינויים בקוי בניין
ובתכסית מרבית מותרת.
ב. להסדיר גובה גדר קדמית קיימת, גדרות צדדיות ואחרויות קיימות
ע''י שינוי הגדרת גובה מכסימלי מותר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרהשיטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 55שינוי לתכנית מפורטת - תוספת 10 יחידות דיורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200600609/03/2006