רחוב חי טייב 8 - מגרש 95 משה''ב א' - שינוי באחוזי בניה וקי בניין - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 156

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב חי טייב 8 - מגרש 95 משה''ב א' - שינוי באחוזי בניה וקי בניין - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 156
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת 20% שטחי בנייה עיקריים ו- 8% שטחי בנייה למטרות שירות.
ב. שינוי בקו בניין קידמי מ- 5.0 מ' ל- 4.0 מ'. שינוי בקו בניין צידי מ- 3.0 מ'
ל- 4.0 מ'.
ג. סימון מבנה להריסה.
ד. התרת מבנה עזר בקווי בניין 0.0 מ' בהתאם למסומן בתשריט.
ה. שינוי שטח מגרש מזערי בטבלת הזכויות מ- 500 מ"ר ל- 443 מ"ר.
ו. הגדלת תכסית מ- 35% ל- 40%.

עיקרי ההוראות:
הקצאת אחוזי בנייה להפיכת קומת עמודים לשטח עיקרי, שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה קיימת, הנחיות למבנה עזר בתחומי המגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותחי טייב

תיאור המיקום:
מגרש פינתי ברח' חי טייב פינת רח' העצמאות
קואורדינטה מערב מזרח- Y 592,375
קואורדינטה דרום צפון- X 160,750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39580חלק862
39586חלק91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2194. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5587. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/02/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/01/2006
קבלת תכנית12/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901330/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106516/09/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701310/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה