רחוב חלמונית 1 - מגרש מס' 270 - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב חלמונית 1 - מגרש מס' 270 - עומר
מספר: 14/ מק/ 1016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים א' - מגרש מס' 370:
1. בסטיה מקוי בנין בהתאם לסעיף 8.1.
2. הקמת פרגולות בטון בחניה בקו בנין צדדי וחזיתי 0 וברוחב 4.10 מ'
במקום 3 מ' בהתאם לסעיף 8.2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומרחלמונית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/2002תאריך פרסום: 31/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5050. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות14/08/2001תאריך פרסום: 14/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5011. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר13/08/2001
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2001