רחוב ירושלים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ירושלים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת רצף בינוי עירוניי בשדרות ירושלים.
ב. הגדלת זכויות הבניה למגורים עד לכ- 658 יח''ד.
ג. התווית דרכים חדשות וכן ביטול ושינוי תוואי של דרכים מאושרות.
ד. קביעת הורואת בניה והנחיות למתן היתרי בניה.
ה. קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה ע''פ חוק התכנון והבניה פרק ג', סימן ז'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבותשד ירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
37593חלק92, 188, 191-195, 202
39564חלק87
39571חלק51-52, 54-60, 116-124, 134, 138, 144131
39572חלק74-89, 110
39574חלק1-2, 18, 34-35, 39-41, 45-50, 56-81, 91, 93, 105
39575חלק1-13, 69-70, 96
39576חלק1-10, 37, 46-47, 74, 78
39580חלק49-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 106/ 3תיקון בתקנון - שכונה דרונית - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/04/2006
קבלת תכנית29/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000614/04/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009