רחוב לאה אמנו 29/1 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 206/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב לאה אמנו 29/1 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 206/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה מרביים במגרש מס' A 1968 המיועד לאזור מגורים ג' וממוקם ברחוב לאה אמנו, שכ' נווה מנחם, באר שבע, מ- % 80 משטח המגרש ל- % 80 + 12.5 מ''ר עבור תוספת בניה לדירת גן מס' 1 בבית משותף מס' 29.
2. קביעת התוספת המוצעת כתוספת סטנדרטית לכל דירות גן בבניין בתנאי הגשת תכנית מפורטת להגדלת זכויות בניה.
3. שינוי בקו בניין קדמי עבור המרפסות המתוכננות.
4. גג התוספת ישמש כמרפסת לקומה א'. הניקוז יהיה לכיוון הגינה בקומת קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעלאה

תיאור המיקום:
שכונת נווה מנחם, רח' לאה אמנו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38168חלק62
38169חלק76
38384חלק26
38385חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75שכונה יא'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2916. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים17/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2007תאריך פרסום: 19/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5719. עמוד: 25. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800225/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80325/09/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700806/08/2007