רחוב מנדלסון 22 - שכונה ב' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 169/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב מנדלסון 22 - שכונה ב' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 169/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה מירביים לבית מס' 22 (רח' מנדלסון, שכ' ב', באר שבע) במגרש המיועד אזור מגורים א'- "רכבות" מ- 140 מ"ר ל- 186 מ"ר. מתוכם:
למטרות עיקריות- 170 מ"ר, למטרות שרות- 16 מ"ר.
2. שינוי בקווי הבנין לפי בניה קיימת.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעמנדלסון

תיאור המיקום:
רח' מנדלסון 22 בשכונה ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38071חלק26100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 169/ 14באר שבע, שכונה ב'שינוי
תוכנית5/ 03/ 169/ 9באר שבע, שכונה ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3351. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים01/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2008תאריך פרסום: 08/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5759. עמוד: 1347. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
קבלת תכנית21/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2006