רחוב מקס בורן - שכונת רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 203/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב מקס בורן - שכונת רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 203/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה במגרש 461 B א' ע"י שינויים בזכויות והנחיות בניה ושינוי בקווי בנין, לפי הפרוט להלן:
1. בקומת קרקע בחזית קדמית הגדלת שטח הבניה ע"י הגדלת חדר מגורים, בגודל 3.80 7.05X בקירוי רעפים.
2.בקומת קרקע בחזית אחורית תוספת חדר - מחסן בגודל 2.63X2.85 וגובה פנימי
2.20 מ' בקירוי רעפים.
3. בקומת קרקע בחזית אחורית צמוד למחסן תוספת חדר חדש 2.85X3.58 בקירוי רעפים.
4. בקומת קרקע בחזית קדמית בנית מצללת עץ בגודל 2.90X7.05
5. בקומת קרקע בחזית צדדית מעל הכניסה מצללת עץ בשטח של 12.24 מ"ר.
6. השטחים המוצעים - עיקרי: 36.99 מ"ר , שרות: 7.50 מ"ר, מצללות: 32.69 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעבורן מכס

תיאור המיקום:
שכונת רמות, מקס בורן 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38396חלק191
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 6/ 6שכונת רמות-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'שינוי
תוכנית5/ במ/ 6/ 1רמות -שינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/2009תאריך פרסום: 19/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5902. עמוד: 1861. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים01/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3224. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/05/2008
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
קבלת תכנית18/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90012/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700806/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה