רחוב משה חובב - נחל בקע - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 211/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב משה חובב - נחל בקע - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 211/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה המרביים של שטח עיקרי במגרש מס' 687A.
2. הגדלת תכסית המרבית במגרש מס' 687A.
3. קביעת קווי בנין שונים במגרש 687A לרבות קו בנין 0.0 מ'.
4. קביעת גובה המרבי לבנין עד 8.50 מ'.
5. צירוף נספח הבינוי המחייב לגבי מיקום התוספות המהווה שינוי לנספח
בינוי סטנדרטי.
6. קביעת הנחיות בעיצוב אדריכלי.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
8. במגרש מס' 687B זכויות בניה נשארות ללא שינויים בהתאם לתכנית מאושרת
מס' 5/ במ/ 63/ 4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: שכונת נחל בקע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38304חלק29, 4743, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 63/ 4שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים א' - נחל בקע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3162. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2005תאריך פרסום: 23/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5416. עמוד: 579. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/10/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
קבלת תכנית05/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500720/06/2005