רחוב צין 691/10 שכונה ג' אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב צין 691/10 שכונה ג' אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 84
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קבלת אישור תוספת זכויות לדירה מס' 10 בלבד.

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות הבניה 22.88 מ"ר לדירה מס' 10 בלבד:
קיים ? 47.60 מ"ר לפי חוזה חכירה מיום 17/1/2011,נסח מס' 681,
מוצע ? 22.88 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתצין

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 194225
קואורדינטה Y 386000

שכונה שכונה ג'
רחוב רח' צין
מספר בית 691

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40025חלק82183
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/12/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/12/2012
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2012
קבלת תכנית29/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200802/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה