רחוב שח"ל - שכונה א' מגרש 21

תוכנית 5/ 03/ 107/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב שח"ל - שכונה א' מגרש 21
מספר: 5/ 03/ 107/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרי מצב קיים ע"י שינויים ביעודי הקרקע מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' משולב המסחר.
2. קביעת זכויות בניה למבנה מסחרי.
3. קביעת קווי בנין עבור מבנה מגורים ומבנה מסחרי.
4. קביעת מס' קומות עבור מבנה מסחרי.
5. הגדלת תכסית מירבית.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
7. צירוף נספח בינוי המחייב לגבי מיקומם של מבנה מסחרי ותוספת למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשח"ל

תיאור המיקום:
שכונה א', רח' שח"ל 21

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38015חלק32
38025חלק130-13115, 167
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 107/ 66שינוי לתכנית מפורטת - דרך הנשיאים צומת אלי כהןשינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 45שכונה א'-מגורים ושצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3202. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים27/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/2009
פרסום להפקדה בעיתונים22/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2916. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית15/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
קבלת תכנית30/05/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה