רחוב תל חי - מגרש 52 - רובע י"ז - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחוב תל חי - מגרש 52 - רובע י"ז - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 92 יח"ד במגרש מס' 51 של אזור מגורים מיוחד
עם חזית מסחרית על ידי שינויים בזכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: רובע יז' פינת שדרות תל חי ושדרות בני ברית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2004חלק18, 33-34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 204רובע יז' - אשדודשינוי
תוכנית3/ מק/ 2088רובי יז' - אשדודשינוי
תוכנית3/ מק/ 2090רובע יז' - אשדודשינוי
תוכנית3/ מק/ 2107רובע יז' - אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 690. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3330. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית08/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400706/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400717/05/2004