רחוב תל חי 25 באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 107/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב תל חי 25 באר שבע
מספר: 5/ 03/ 107/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות בניה במגרש מגורים מס' 2 דירה 4 בשכונה א' באר שבע.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש מס' 2 המיועד לאזור מגורים א' 3 ונמצא ברחוב תל חי 25, שכונה א', באר שבע, לדירה מס' 4 בקומה א'
מ- % 12.5 ל- % 22 (או 150 מ''ר).
- הוספת קומה מעל הקרקע (קומה ב' ) לדירה מס' 4 (הקמת דירת דופלקס).
- קביעת זכויות בנייה למטרות שירות.
- שינוי בקווי בניין לפי בניה קיימת.
- קביעת קו בניין למחסן
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעתל חי

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא במגרש מס' 2 ברח' תל חי 25 בשכונה א'.
קואורדינטה X 179755
קואורדינטה Y 573340

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38261חלק1819, 39-41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 107/ 15שכ' א' בין רחוב בזל ורחוב תל-חישינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 8באר שבע, שכונה א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3005. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3548. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/01/2007
קבלת תכנית07/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200801001/12/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701310/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה