רחובות בעלות פרטית

תוכנית רח/ 196/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחובות בעלות פרטית
מספר: רח/ 196/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקצאת שטח ציבורי פתוח. 2. הקצאת שטח לחניות ציבוריות. 3. שינוי המגרש מאזור ג' לאזור מגורים מיוחד. 4. הקצאת שטח לדרכים. 5. קביעת סדר לחניה פרטית. 6. הקצאת שטח בחזית מסחרית בחלק הנמוך של המגרש כפתרון ארכיטקטוני לטופוגרפיה המיוחדת. 7. שטח המסחר יהיה תת-קרקעי ולא יעלה על 485 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק481
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1974תאריך פרסום: 31/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1986. שנה עברית: התשלד .