רחובות השלום - שדרות שז"ר שכונה ג' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 108/ 142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחובות השלום - שדרות שז"ר שכונה ג' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 108/ 142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שימוש "מוסד (מעונות לקשישים)"
באזור משולב מגורים ומסחר, הגדלת מספר יח"ד והסדרת חניה
ציבורית על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינוי
ביעודי הקרקע, זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: רחוב שז"ר - יד ושם, שכונה ג'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38030חלק4176, 183
38056חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 126מבנה מגורים לסטודנטים משולב במסחר רח' שז"רשינוי
תוכנית5/ 03/ 108/ 114שכונה ג' רחוב יד ושםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 456. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 136. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2002
קבלת תכנית16/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה