רח' אמנון ותמר 5 כפר סבא

תוכנית כס/ 170/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' אמנון ותמר 5 כפר סבא
מספר: כס/ 170/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת שטח של 15 מ"ר למגורים צדדי בבית משותף קיים רח' אמנון ותמר 5 כפר סבא.

עיקרי ההוראות:
תוספת שטח 15 מ"ר בשטח עיקרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאאמנון ותמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6430חלק163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ מק/ 1/ 1/ גג/ גחישוב שטח ע.גג במגורים א',ב',ג',מיוחד,מסחר מגכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1/ גזקביעת הוראות בינוי לכניסה דרך מרפסת + קביעת הוראותבדבר חישוב שטח מקורה שבכניסהכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1/ גג/ אגגותכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1קביעת שימושים חורגיםכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1/ גמתאר כבישיםכפיפות
תוכניתכס/ מק/ 1/ 1/ דגדירות גן במגורים ב' מיוחד+ג+ג מיוחדכפיפות
תוכניתכס/ מק/ 1/ 1/ מ/ במחסנים דירתיים. כ"סכפיפות
תוכניתכס/ 170/ 3חבור רחוב ד עם רחוב 1241, ביטול חיבור של רחוב ב מרחוב 1241כפיפות
תוכניתכס/ 170/ 4הרחבה, התווית דרכים,קביעת שצ"פ,בניני ציבור, אזורים, הוראות בניה באזורים שוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1226. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2171. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר24/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/07/2009
קבלת תכנית11/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה