רח' גמלא 13, שינוי זכויות וקווי בניין, כרמיאל

תוכנית גנ/ 18422

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' גמלא 13, שינוי זכויות וקווי בניין, כרמיאל
מספר: גנ/ 18422
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבניה מספר הקומות ושינוי קווי הבנין באזור מגורים א'

עיקרי ההוראות:
שינוי נקודתי בקו בנין צידי (דרומי) מ- 4 מ' ל - 2.3 מ
שינוי ביחס לתכנית ג/ במ/ 25 מ - 2 קומות ל - 2 קומות מעל כניסה קובעת וקומה אחת מתחת לכניסה קובעת
שינוי בזכויות הבניה שב- ג/ במ/ 25 במקום 50% בניה (עיקרי + שירות) ל - 229 מ"ר עיקרי ו - 101 מ"ר שינרות סה"כ 66% בניה כוללים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18987חלק334387, 398
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 25שכונת כרמיאל מערב - הגלילשינוי
תוכניתגנ/ 17007תוספת זכויות בניה למרחבים מוגנים, כרמיאלכפיפות
תוכניתכר/ מק/ 424/ 8שינוי לתקנון בלבד. ציפוי קשיח , למבנים, כרמיאלכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/2012
לא הוגשו התנגדויות10/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3072. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2011
קבלת תכנית06/09/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה