רח' האלה 29

תוכנית 14/ מק/ 1005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' האלה 29
מספר: 14/ מק/ 1005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צידי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, רח' האלה 29

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38568חלק74
168001חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומרשינוי
תוכנית14/ 03/ 102/ 27קביעת קוי בניין צדדי - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/05/1997תאריך פרסום: 04/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4518. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1997תאריך פרסום: 16/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4480. שנה עברית: התשנז .