רח' הדקל פינת הסביון, תל מונד.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 225

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' הדקל פינת הסביון, תל מונד.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 225
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה, תוספת 2 יח"ד, תוספת זכויות בניה, שינוי קווי בניין, שינוי הנחיות בינוי, הגדלת תכסית ושינויי יעוד מדרך למגורים.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת 2 יחידות דיור בתחום חלקה 71 ובסה"כ - 4 יח"ד בתחום התכנית.
ב. שינוי ייעודי הקרקע מדרך למגורים.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.
ד. תוספת זכויות בניה למגורים ולמסחר.
ה. שינוי בקווי בניין קדמיים: לרחוב הסביון מ- 5.0 מ' ל- 3.0 מ' ולרחוב הדקל מ- 5.0 מ' ל- 4.6 מ' (קיים) וכמסומן בתשריט.
ו. קביעת זכויות בניה והוראות בניה.
ז. גדלת תכסית למגורים מ-30% ל-43%.
ח. שינוי גובה מותר למבנה מגורים לבניית חדרי גג מ-8.5 מ' ל-10.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהדקל, הסביון

תיאור המיקום:
תחום התכנית הוא חלקה 71 למגורים בפינת רח' הדקל ורח' הסביון
לכיוון דרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק7137
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםכפיפות
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהכפיפות
תוכניתהצ/ 7/ 5התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות, ביטול דרכים קיימות.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות19/02/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות31/03/2011תאריך פרסום: 31/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6219. עמוד: 3451. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/10/2009
קבלת תכנית23/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201200719/02/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים122830/03/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901730/11/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות