רח' חנקין חלקה 100 (39 לשעבר), קדימה.

תוכנית הצ/ 4/ 1/ 347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' חנקין חלקה 100 (39 לשעבר), קדימה.
מספר: הצ/ 4/ 1/ 347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד+ חלוקה+תוספת יח"ד+זכויות בניה+קביעת קווי בניין+הנחיות בינוי.

עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים ב', דרך מוצעת ושטח ציבורי פתוח.
ב. חלוקת השטח למגרשי מגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וקרקע חקלאית.
ג. תוספת של 13 יח"ד בתחום התכנית.
ד. קביעת קווי בניין והנחיות בינוי.
ה. קביעת זכויות בניה והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימהחנקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8038חלק100
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 200/ א.שינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 198תכנון מחדששינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםשינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 200קביעת הוראות בניה לסככות חניהשינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 130/ גלאפשר הקמת מבני שרות בחצרות בתי מגורים צמודי קרקע בשטחים בהם קיימות תכניותשינוי
תוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 130/ זשינוי קו בנין לפרגולהשינוי
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 0/ אהקמת בריכות שחיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/04/2009
קבלת תכנית25/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901029/06/2009