רח' יריב אהרון- שכונת רמות ד' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 215/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' יריב אהרון- שכונת רמות ד' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 215/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השינויים הם למגרש 93 ביעוד מגורים א.
א. הגדלת שטח עיקרי מ-250 מ"ר ל- 310 מ"ר.
ב. תוספת שטח שירות עבור מחסן בק.ק. כחלק בלתי נפרד מהבית.
ג. בניית מצללת בטון בקו בניין קדמי 0.
ד. שינוי בהנחיות בנייה ועיצוב גגות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערמות באר שבע

תיאור המיקום:
רח' יריב אהרון 6, שכ' רמות ד'

גוש: 38063 (לא מוסדר)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 185רמות ד' - באר שבעשינוי
תוכנית5/ מק/ 2093שכונת רמות ד' - באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3910. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים31/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1907. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
קבלת תכנית03/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500818/07/2005