רח' עמק דותן 1 עמק זבולון 2 כפר סבא

תוכנית כס/ ב/ 2/ נ

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' עמק דותן 1 עמק זבולון 2 כפר סבא
מספר: כס/ ב/ 2/ נ
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח עיקרי ל-3 דירות בקומת הקרקע ושינוי בקו בנין צפוני ומערבי.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת 45 מ"ר שטח עיקרי ל- 3 דירות בקומת הקרקע.
ב. שינוי קו בנין צפוני ומערבי - מוצע 3.50 מ' במקום 4.0 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאעמק דותן, עמק זבולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7618חלק205
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ מק/ 1/ 1/ גג/ גחישוב שטח ע.גג במגורים א',ב',ג',מיוחד,מסחר מגכפיפות
תוכניתכס/ במ/ 2כפר -סבא.שינוי
תוכניתכס/ 1/ 1/ גזקביעת הוראות בינוי לכניסה דרך מרפסת + קביעת הוראותבדבר חישוב שטח מקורה שבכניסהכפיפות
תוכניתכס/ ב/ 2/ יאקביעת זכויות בניה.שינוי
תוכניתכס/ 1/ 1תכ' מתאר כ"סכפיפות
תוכניתכס/ 1/ 1/ גמתאר כבישיםכפיפות
תוכניתכס/ מק/ במ/ 2/ בקביעת הוראות בינויכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6024. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/08/2011
קבלת תכנית07/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200116/01/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201102128/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה