רח' פינסקר 11

תוכנית פת/ 1204/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' פינסקר 11
מספר: פת/ 1204/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממסחרי מיוחד ליעוד מסחר שטח פרטי פתוח ולייעוד מגורים ג', סה"כ 12 יח"ד.
2. שינוי יעוד מדרך לייעוד מסחר.
3. קביעת זכויות קווי בניין והוראות בינוי.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת 3 קומות מ- 3 ק' מעל קומה מסחרית/ קולונדה ל- 6 ק' מעל קומת עמודים.
2. שינוי בקו בנין אחורי מ- 14 מ' ל- 6 מ'.
3. קביעת 12 יח"ד.
4. קביעת מבנה לשימור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהפינסקר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6375חלק164
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
תוכניתפת/ 563תכנית מס' פת/563שינוי
תוכניתפת/ 1204/ 8תכנית מס' פת/8/1204שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות11/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 27. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/07/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/04/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2008
קבלת תכנית14/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות