רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד 1964 אבטליון

תוכנית תרשצ/ 1/ 1275/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רישום שיכונים ציבוריים הוראת שעה תשכ"ד 1964 אבטליון
מספר: תרשצ/ 1/ 1275/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לביצוע פעולות
מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון

תיאור המיקום:
ישוב: אבטליון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19347חלק36, 41-42, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/07/1997
קבלת תכנית16/07/1997