ריתכנון שכונת מגורים מערבית , יפיע

תוכנית ג/ 16965

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ריתכנון שכונת מגורים מערבית , יפיע
מספר: ג/ 16965
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
תכנון מחדש של השכונה המערבית ומערכת הדרכים בה .

עיקרי הוראות התכנית :
הסדרת דרכים על פי הנחיות יועץ תחבורה .
הסדרת ייעודי קרקע .
שינוי מיקום מבני ציבור וספורט .
קביעת הנחיות להוצאת היתרי בניה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16872חלק1, 7
16873חלק11, 14-21, 27, 29-31, 38, 42-43, 546-9, 12-13, 22, 24-26, 28, 32, 37, 44-45, 50-53
16874חלק2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/05/2007
קבלת תכנית01/04/2007