רמות ג' באר שבע

תוכנית 11/ 02/ 213

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות ג' באר שבע
מספר: 11/ 02/ 213
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת רובע מגורים חדש הכולל 16,210 יח"ד, מבני ציבור מסחר ותיירות ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות לכל אחד ממתחמי הרובע כמפורט להלן:
1. קביעת יעודי קרקע עקרוניים לאזור מגורים, לבניני ציבור כלל עירוניים, לאזור משולב מגורים, מסחר ותיירות, לדרכים, למסילת ברזל, לאזור משולב מסילת ברזל ודרך, לשטח לתכנון בעתיד, ליער נטע אדם קיים ומוצע עפ"י תמ"א 22, ליער נטע אדם יער פארק, לשצ"פ אינטנסיבי, לשצ"פ אקסטנסיבי, למתקנים הנדסיים, לרצועה לתכנון מסילה על גבי שטח חקלאי, ליער נטע אדם ושצ"פ, למסופי תחבורה ולשטח חקלאי.
2. קביעת הוראות בניה עקרוניות הכוללות צפיפות מירבית למגורים בכל אחד ממתחמי הרובע, גובה קומות, עקרונות בינוי וכן הגדרת ואדיות ורכסים לשימור ופיתוח נופי.
3. קביעת הנחיות בנושאי איכות הסביבה וערכי טבע ונוף.
4. קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות שתכלולנה הוראות בדבר מיתון תנועה, בניה משמרת מים, הוראות בדבר מפגעי רעש.
5. התווית דרכים ראשיות חדשות.
6. התכנית מהווה איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים במסגרת שטח המסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רמות ג'

גושים וחלקות:
גוש 100215/1 חלק חלקה 2
גוש 100216/1 חלקי חלקות 1,2
גוש 100228/1 חלקי חלקות 6,7
אזור כתף ב"ש- לא מוסדר:
גוש 4 חלקי חלקות 4,5
גוש 5 חלקי חלקה 1
גוש 6 חלקות 2,6 חלקי חלקות 1,4,5
גוש 7 חלקי חלקה 3
גוש 8 חלקי חלקות 5,6

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 202תכנית מפורטת שכונה "האנדרטה" רמות באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 77שינוי לתכנית מתאר - אזור רמות - באר שבעשינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 66שינוי לתוכנית מיתאר , קטע צפוני של דרך מהירהשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3406. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/05/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2006תאריך פרסום: 25/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5582. עמוד: 75. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/08/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/03/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית27/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2002
קבלת תכנית02/07/2001