רמות מאיר- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 12/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רמות מאיר- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 12/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות לבנית בתי- מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1973תאריך פרסום: 25/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1893. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית25/01/1973